overcreavision ••••bedrijfsinformatie ••••disclaimer
Disclaimer


Privacy verklaring


Creavision respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen
zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Creavision zal uw persoonlijke
gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter
beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.Algemene voorwaarden Creavision


ALGEMENE VOORWAARDEN van de eenmanszaak Creavision gevestigd te
Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
27167179, aldaar gedeponeerd d.d. 01 februari 2005.


Artikel 1: Algemeen

1. In deze voorwaarden wordt Creavision gevestigd te Zoetermeer aan de
Kalverweide 41, aangeduid als Creavision en haar contractspartner als afnemer
en als leverancier.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en
overeenkomsten met Creavision.

3. Naast deze algemene voorwaarden kan Creavision aanvullende voorwaar-|
den hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard
van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze
algemene voorwaarden.

4. Een afnemer, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met
Creavision heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem
mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te
gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 1: Offertes

1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Creavision zijn geen offerte.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-
opdracht door Creavision op haalbaarheid is beoordeeld. Creavision heeft het
recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren
of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt
onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereen-
komstig wordt ingelicht.


Artikel 4: Afbeeldingen


1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen,
kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, gelden slechts bij benadering en
kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2. Alle door of in opdracht van Creavision gemaakte ontwerpen, afbeeldingen
enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Creavision en mogen zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gecopiëerd of op andere
wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze
worden gebruikt.

3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Creavision
te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Creavision van 500,--
per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreken is.


Artikel 5: Prijzen

1. De zaken van Creavision worden geleverd tegen de prijzen die gelden op
de datum van verzending. De diensten van Creavision worden verricht tegen
de prijs die Creavision na het verlenen van de diensten op de door haar
gebruikelijke wijze calculeert.

2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor
verzend-en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor
verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer
deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

3. Alle door Creavision opgegeven bedragen zijn exclusief omzetbelasting


Artikel 6: Verzending/aflevering

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Creavision de wijze van
verzending. In geval Creavision de wijze van verzending heeft gekozen, reizen
de zaken voor risico van Creavision. De afnemer draagt het risico van de zaken
van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst
worden aangeboden.

2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen.
Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer
opgeslagen.

3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie
maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Creavision op te geven
opslagplaats, heeft Creavision het recht om de zaken naar haar keuze onder-
hands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al het-
geen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Creavision
toekomende rechten.


Artikel 7: Leveringstermijn

1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeen-
stemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Creavision.

2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn
opgegeven.

3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat
Creavision na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe
is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Creavision
een termijn van minimaal 21 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen
na te komen.

4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht
tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige
andere aktie jegens Creavision. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove
schuld van Creavision of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden
wordt overschreden. Alsdan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te
ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadever-
goeding.

Artikel 8: Betaling

1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te
geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de
overeengekomen diensten. Voor het geval Creavision een faktuur zendt, dient
betaling te geschieden binnen 14 dagen na faktuurdatum tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare fakturen die het
langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking
heeft op een latere faktuur.

3. Indien de afnemer de faktuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er
zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Creavision verschuldigd van
1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand
voor een gehele wordt gerekend.

4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de
gestelde termijn heeft betaald en Creavision tot incasso van de vordering langs
gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan
Creavision te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten
overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten,
doch met een minimum van € 200,-- per faktuur.

5. Niet tijdige betaling geeft Creavision het recht harerzijds haar prestatie
ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te
schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schade-
vergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van
Creavision op vergoeding van een eventueel verlies, winstderving en verdere
gevolgschade.

6. Creavision is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende
zekerheid stelt voor de betaling van de door Creavision te verrichten prestaties,
een en ander op een door Creavision aan te geven wijze.

7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

8. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen
recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

9. Alle betalingen dienen te geschieden in Nederlandse valuta


Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Creavision uitdrukkelijk
voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van
alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten,
alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft
plaatsgevonden.

2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Creavision
de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten
zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren.

3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Creavision de zaken aan
Creavision ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk
machtiging aan Creavision of aan de door Creavision aan te wijzen personen,
de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te
nemen.

4. Creavision verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer
de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al
zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van
Creavision ten behoeve van andere aanspraken die Creavision op de afnemer
heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Creavision zijn medewerking
verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een
dwang-som van € 500,-- voor iedere dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.

5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatie-opdracht of
garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van
Creavision tot volledige voldoening van al hetgeen Creavision van de afnemer
te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.


Artikel 10: Reclames

1. Reclames in het algemeen en klachten over fakturen dienen binnen acht
dagen na ontvangst van de zaken c.q. fakturen, danwel binnen acht dagen
nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten
worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan
Creavision kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn
wordt Creavision geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen,
en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te
schorten.

3. Indien een reclame door Creavision gegrond wordt bevonden, heeft
Creavision het recht te harer keuze:
a. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
b. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te
repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Creavision worden
afgegeven;
c. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder
restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.

4. De afnemer dient in een voorkomend geval Creavision onverwijld
gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor
rekening en risico van de afnemer. Creavision aanvaardt teruggezonden zaken
slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt,
en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Creavision op te geven
adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin
Creavision deze zaken aan de afnemer afleverde.

6. Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

7. Aansprakelijkheid van Creavision wordt gemaximaliseerd tot het betreffende
factuurbedrag.


Artikel 11: Garantie

1. Creavision staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en
kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van
de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder
gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op
geleverde zaken wordt 12 maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

3. Indien de afnemer aan Creavision een opdracht heeft gegeven tot reparatie en
de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling
van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald,
wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde
zaak ten behoeve van Creavision. De afnemer zal alsdan Creavision vrijwaren
voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Creavision
verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden -voorzover vallende onder de
in dit artikel bedoelde garantie -worden voor rekening van Creavision zo spoedig
mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen kreditering.

5. Op samengevoegde produkten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen
(drums, toners en linten e.d.) geeft Creavision geen garantie, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk een garantie is toegezegd.

6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende
zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Creavision op te
geven adres.

7. Voor zaken met een door andere dan Creavision bijgevoegd garantiebewijs
geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze
voorwaarden gestelde.

8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:
a. indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
b. indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten
aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Creavision
zijn verricht
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde
netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door
andere van buiten komende oorzaken of onheilen
d. het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing
omschreven wijze is onderhouden
e. het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde assecoires
f. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.


Artikel 12: Handelsmerk

1. De fabrieks-of handelsmerken danwel de type-of identificatienummers of
tekens, die op de door Creavision afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen
niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.


Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking

1. Creavision, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of
de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade,
voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer
of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht
lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

2. Onverminderd het vorenstaande is Creavision in ieder geval nimmer
aansprakelijk:
a. wegens niet, of niet tijdige levering;
b. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
c. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in
artikel 14;
d. indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan
veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor
het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig
gebruikt;
e. voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag
of om welke redenen dan ook in Creavisions bedrijfsruimte bevinden;
f. voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
g. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
h. voor schade veroorzaakt door geleverde software;
i. voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op
magnetische of optische informatiedragers;
j. voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet of ander
publiek netwerk gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van
gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens,
verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van
telefoonlijnen.

3. Indien Creavision in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige
schade aansprakelijk is, aanvaardt Creavision slechts aansprakelijkheid voor
zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag
van de door de verzekering gedane uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Creavision
nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende
overeenkomst.

5. De afnemer zal Creavision vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens
Creavision.

6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van Creavision.


Artikel 14: Niet-toerekenbare tekortkomingen

1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Creavision niet
kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan
Creavision niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor
Creavision als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).

2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking,
overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer,
oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid
van leveranciers en/of fabrikanten van Creavision alsmede van hulppersonen,
ziekte van personeel, gebreken in hulp-of transportmiddelen, uitsluitingen of
andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Creavision redelijker-
wijs niet te verzekeren zijn.

3. Creavision heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te
schorten. Creavision is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeen-
komst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is
Creavision gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Creavision
behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte
kosten.

4. Creavision heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend
onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt.
In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden
ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige
schade.


Artikel 15: Ontbinding

1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Creavision niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij
in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt,
danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een accoord
aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij
tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van
overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel
de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van
rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Creavision te zijnen laste heeft
of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebreke-
stelling is vereist.

2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Creavision het recht, zonder enige
ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te
schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Creavision is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer
te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde
eerst Creavision schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn
gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te
herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te
omschrijven.

5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim
was met de nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken
op ongedaanmaking van reeds door Creavision verrichte prestaties, en heeft
Creavision onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte
prestaties.


Artikel 16: Consumentenkoop

1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen
niet: art. 4 lid 1 (voorzover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding
uitsluit); art. 7 lid 4 (idem); art. 8 lid 5 (idem); art. 8 leden 7 en 8; art. 13 lid 2
sub g; art. 15 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van CreaVision tot ontbinding
betreft); art. 17 lid 2 (wordt aangevuld met: "De afnemer heeft het recht om binnen
een maand nadat CreaVision zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft
beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.").


Artikel 17: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Den Haag neemt kennis van
alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Creavision en de afnemer, tenzij
Creavision er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de
woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die
geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Bedrijfsinformatie
Over Creavision
Disclaimer
Contact  
Downloads